Περιβάλλον


Η EVOCHEM Α.Ε. έχει εμβολιάσει την εταιρική της φιλοσοφία με ένα ειλικρινές ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος, και η πολιτική της βασίζεται στην συνεχή προσπάθεια για χρήση όλων των διαθέσιμων πόρων για την επίτευξη του στόχου αυτού. Η πολιτική αυτή πέραν της επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων και οδηγιών της Ευρωπαικής Ενωσης, προχωράει και σε  έρευνα μεθόδων, διαδικασιών και Α’ υλών που μπορούν να συμβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης.

Η EVOCHEM Α.Ε. ενθαρρύνει τους πελάτες της να χρησιμοποιούν τα πλέον φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα στις κατάλληλες ποσότητες ώστε να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον. Η οικονομική χρήση των υλικών μειώνει σοβαρά την σπατάλη και τα απόβλητα που προκύπτουν, περιορίζοντας και όλη την αλυσίδα της κατανάλωσης σε Α’ ύλες, υλικά συσκευασίας και ενέργεια.  Επιπροσθέτως  η πολιτική της εταιρείας περιλαμβάνει την προώθηση των πλέων κατάλληλων προϊόντων σε επίπεδο εμπορικότητας, σε αντίθεση με πρακτικές που στοχεύουν στην πώληση υπερβολικών ποσοτήτων που έχουν ως αποτέλεσμα οικονομική και περιβαλλοντική ζημία.

Η EVOCHEM Α.Ε. προσπαθεί να μειώσει την χρήση των Α’ υλών με επιβαρυντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αντικαθιστώντας αυτές με νέας τεχνολογίας υλικά φιλικότερα προς το περιβάλλον και ιδιαίτερα Α’ ύλες από ανανεώσιμες πηγές και ως επί το πλείστον υδατοδιαλυτές.

Η EVOCHEM Α.Ε. έχει εφαρμόσει αυστηρό πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών και έχει μετατρέψει όλα τα βενζινοκίνητα οχήματα της σε τροφοδοσία υγραερίου που προσφέρει σημαντική μείωση ρύπων.

CLP


Ο κανονισμός CLP διασφαλίζει ότι οι κίνδυνοι που ενέχουν τα χημικά προϊόντα κοινοποιούνται με σαφήνεια στους εργαζόμενους και στους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της ταξινόμησης και επισήμανσης χημικών προϊόντων.

Πριν από τη διάθεση των χημικών προϊόντων στην αγορά, ο κλάδος πρέπει να προσδιορίζει τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τέτοιου είδους ουσίες και μείγματα, ταξινομώντας τα σύμφωνα με τους προσδιορισθέντες κινδύνους. Τα επικίνδυνα χημικά προϊόντα πρέπει επίσης να επισημαίνονται σύμφωνα με ένα τυποποιημένο σύστημα έτσι ώστε οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές να είναι ενήμεροι για τις επιπτώσεις που συνεπάγεται ο χειρισμός τους.

Χάρη σε αυτή τη διαδικασία, οι κίνδυνοι από τα χημικά προϊόντα κοινοποιούνται μέσω τυποποιημένων δηλώσεων και εικονογραμμάτων στις επισημάνσεις, καθώς και μέσω δελτίων δεδομένων ασφαλείας.

Τα αρχικά CLP προέρχονται από τις λέξεις Classification (ταξινόμηση), Labelling (επισήμανση) και Packaging (συσκευασία). Ο κανονισμός CLP τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2009, η δε μέθοδος ταξινόμησης και επισήμανσης χημικών προϊόντων που εισάγει βασίζεται στο Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα των Ηνωμένων Εθνών (GHS του ΟΗΕ).

Η EVOCHEM Α.Ε. έχει εναρμονιστεί με τις προδιαγραφές αυτές και όλα τα προϊόντα της είναι συμμορφωμένα πλέον με τον κανονισμό.

Ο περιβαλλοντικά ευαίσθητος καταναλωτής, για το συμφέρον της υγείας του και για το συμφέρον του περιβάλλοντος γενικότερα, θα πρέπει πριν την αγορά ενός χημικού προϊόντος να αναζητάει τις νέες σημάνσεις επικινδυνότητας με τα νέα εικονογράμματα που αναγράφονται στις εξωτερικές συσκευασίες των προϊόντων και να συμβουλεύεται το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας πριν από κάθε εφαρμογή.

Νέα εικονογράμματα

BPR


Ο κανονισμός για τα βιοκτόνα BPR, Biocides (Βιοκτόνα) Products (Προϊόντα) Regulation (Κανονισμός) (ΕΕ) 528/2012 αφορά την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων προϊόντων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την προστασία ανθρώπων, ζώων, υλικών ή αντικειμένων από επιβλαβείς οργανισμούς, όπως παράσιτα ή βακτήρια, μέσω της δράσης των δραστικών ουσιών που περιέχουν. Ο κανονισμός αυτός αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς βιοκτόνων προϊόντων στην ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Προωθεί, επίσης, τον περιορισμό των δοκιμών σε ζώα μέσω της υποχρεωτικής κοινοχρησίας δεδομένων και της ενθάρρυνσης της χρήσης εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών.

Όλα τα βιοκτόνα χρειάζονται άδεια προτού διατεθούν στην αγορά, οι δε δραστικές ουσίες που περιέχονται σε αυτά πρέπει προηγουμένως να έχουν εγκριθεί.

Ο κανονισμός για τα βιοκτόνα πρόκειται να εναρμονίσει τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτό το λόγο έχει θεσπιστεί ειδική πλατφόρμα τεχνολογίας πληροφοριών, το Μητρώο Βιοκτόνων (R4BP).

Η EVOCHEM Α.Ε. έχει εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες για τα προϊόντα ξυλοπροστασίας στα οποία χρησιμοποιούνται βιοκτόνα νέας γενιάς. Τα νέα προϊόντα ξυλοπροστασίας θα κυκλοφορήσουν με τη λήξη της μεταβατικής περιόδου από τον Απρίλιο 2017.  

Low Voc


Ο όρος VOC (=Volatile Organic Compounds) ή στα ελληνικά ΠΟΕ (= Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) συμπεριλαμβάνει όλες εκείνες τις ουσίες που αποδεσμεύονται (κυρίως διαλυτικά) κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα των χρωμάτων, αλλά και διαφόρων άλλων χημικών προϊόντων.
Οι ουσίες αυτές που εκλύονται έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Συνεισφέρουν στην αύξηση του ποσού του όζοντος στην τροπόσφαιρα και την μείωσή του στην στρατόσφαιρα, με όλες τις επακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις, συνεισφέρουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, αλλά κυρίως είναι άκρως επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία, προξενώντας αναπνευστικά προβλήματα, αλλεργίες, άσθμα, ορισμένους τύπους καρκίνου και αναπαραγωγικές διαταραχές. 

Βέβαια για ένα μέρος αυτού του είδους των εκπομπών ευθύνονται και διάφοροι φυσικοί παράγοντες, αλλά όπως είναι προφανές μόνον οι ανθρωπογενείς εκπομπές μπορούν να ρυθμιστούν.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση απεφάσισε την μείωση ανθρωπογενών εκπομπών και συνέταξε την Οδηγία 2004/42/ΕΚ με την οποία θεσπίζονται όρια στους περιεχόμενους διαλύτες κυρίως στα χρώματα και στα βερνίκια, αλλά και σε διάφορα άλλα προϊόντα στα οποία κρίθηκε απαραίτητο.

Στον νέο κανονισμό τίθενται όρια και για τα υδατοδιαλυτά χρώματα τα οποία περιέχουν μεν ένα μικρό ποσοστό διαλυτών, αλλά χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερη ποσότητα π.χ. τα ακρυλικά και τα πλαστικά χρώματα βαφής τοίχων.

Τα διάφορα παραγόμενα προϊόντα χωρίστηκαν σε κατηγορίες και για κάθε κατηγορία ορίστηκε το ποσό του περιεχόμενου διαλυτικού ανά ποσότητα προϊόντος. Έτσι το περιεχόμενο σε ΠΟΕ μετριέται σε γραμμάρια διαλυτικού ανά λίτρο προϊόντος (gr/Lt). 
Κάθε προϊόν που τηρεί τα όρια της κατηγορίας του, είναι προϊόν με χαμηλές Πτητικές Οργανικές  Ενώσεις (Low VOC).
Πρέπει να προσεχθεί ότι τα γραμμάρια διαλυτικού αναφέρονται στο υλικό έτοιμο προς χρήση (με την προσθήκη της ποσότητας διαλυτικού που αναγράφεται στην ετικέτα) και όχι του διαλυτικού που περιέχεται στο δοχείο.

Η Οδηγία της ΕΕ προέβλεπε δύο φάσεις προσαρμογής των παραγωγών στις χαμηλότερες ποσότητες: μία από 1-1-2007 και μία από 1-1-2010.  
Επίσης προέβλεπε την αναγραφή πάνω στο δοχείο μίας σήμανσης, που να αναφέρει την μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ/VOC των προϊόντων έτοιμων προς χρήση, την υποκατηγορία που ανήκουν και την οριακή τιμή ΠΟΕ/VOC της υποκατηγορίας που προβλέπεται από την ίδια την Οδηγία.

Η EVOCHEM Α.Ε. έχει εναρμονιστεί με τις προδιαγραφές αυτές και όλα τα προϊόντα της είναι συμμορφωμένα σύμφωνα με τα όρια του 2010.

Ο περιβαλλοντικά ευαίσθητος καταναλωτής, για το συμφέρον της υγείας του και για το συμφέρον του περιβάλλοντος γενικότερα, θα πρέπει πριν την αγορά ενός χημικού προϊόντος να αναζητάει στις εξωτερικές συσκευασίες των προϊόντων την σήμανση που θα αναφέρει ότι το προϊόν είναι LOW VOC και να ελέγχει αν ανταποκρίνεται στα αναγραφόμενα όρια.

Reach


Σήμερα, αδιαμφισβήτητα, τα χημικά αποτελούν την βάση της πλειοψηφίας των προϊόντων μας. Από το 1930, η παγκόσμια παραγωγή χημικών έχει αυξηθεί από το 1 εκατομμύριο τόνους σε περισσότερο από 400 εκατομμύρια τόνους ετησίως.

Όμως, η παραγωγή και η εκτεταμένη χρήση ουσιών μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Οι αριθμοί των περιστατικών αλλεργίας, άσθματος, ορισμένων τύπων καρκίνου και αναπαραγωγικών διαταραχών στην Ευρώπη αυξάνονται. Τα χημικά είναι ύποπτα ότι συμβάλλουν σ’ αυτήν την τάση. Μερικά από αυτά έχουν ενδοκρινο-διασπαστικές ιδιότητες που σημαίνει ότι μιμούνται ή εμποδίζουν τις ορμόνες. Άλλα χημικά μπορούν να ταξιδέψουν μεγάλες αποστάσεις. Τα χημικά μπορούν επίσης να συσσωρευτούν στο μητρικό γάλα. Δύο μελέτες που διεξήχθησαν από το Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Εργατικών Σωματείων ETUC δείχνουν ότι το 1/3 όλων των αναγνωρισμένων επαγγελματικών νόσων στην Ευρώπη, έχουν σχέση με την έκθεση σε χημικές ουσίες.

Το πρόβλημα είναι ότι γνωρίζουμε πολύ λίγα για την πλειοψηφία των χημικών που χρησιμοποιούμε: για το 99% δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες για την επίδρασή στην ανθρώπινη υγεία και πώς πρέπει να τα μεταχειριζόμαστε για να είναι ασφαλή.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα χημικά καταγράφηκαν για πρώτη φορά το 1981. Έκτοτε η ευρωπαϊκή νομοθεσία κάνει διαχωρισμό μεταξύ:

  • των χημικών που βγήκαν στην αγορά πριν από το 1981 (οπότε και καταμετρήθηκαν και βρέθηκε ότι ήταν 100.106 ουσίες), τις επονομαζόμενες «υπάρχουσες ουσίες» και
  • των χημικών που βγήκαν στην αγορά μετά το 1981, τις επονομαζόμενες «νέες ουσίες» (περί τις 4.000 μέχρι σήμερα)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αποκτήσει τις απαραίτητες πληροφορίες και να επιτύχει την ασφαλή χρήση των χημικών, απεφάσισε να διαμορφώσει μία δική της πολιτική στον τομέα αυτό, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα την δημιουργία του Κανονισμού REACH.

Ο όρος REACH είναι το αρκτικόλεξο των αγγλικών λέξεων:  Registration (=Καταχώρηση), Evaluation(=Αξιολόγηση), Authorization (=Έγκριση), of Chemicals (=των Χημικών). 

Ο κανονισμός REACH, θέτει την υπευθυνότητα για την ασφάλεια των χημικών στους κατασκευαστές και επιχειρεί να παράξει τις πληροφορίες για τα χημικά οι οποίες έλλειπαν έως τώρα. Στοχεύει στην εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, μέσω της παραγωγής και διασποράς των πληροφοριών για χημικά και κυρίως πληροφοριών για τη ασφάλεια και με στόχο οι τελευταίες να είναι διαθέσιμες σε όλους, μέχρι τον καταναλωτή. Επιπλέον στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας των χημικών της Ε.Ε., επειδή απαιτεί και για τα εισαγόμενα χημικά από άλλες χώρες να τηρούν τον κανονισμό. 

Η εισαγωγή της νέας νομοθεσίας έχει αδιαμφισβήτητα οφέλη στην υγεία των ανθρώπων και στο περιβάλλον, την κοινωνία και τις επιχειρήσεις. Πολυάριθμες μελέτες έχουν διεξαχθεί από επιτροπές, τις εθνικές αρχές και τους διάφορους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις του REACH. Οι περισσότερες από τις μελέτες αυτές έχουν επικεντρωθεί στο οικονομικό κόστος για τη βιομηχανία, ενώ μόνο λίγες έχουν ασχοληθεί με τα πιθανά οφέλη.  

Ο κανονισμός REACH  αποσκοπεί στη δημιουργία υψηλού επιπέδου προστασίας από τους κινδύνους που μπορούν να επιφέρουν τα χημικά στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, διαμέσου της παραγωγής και της διασποράς της πληροφορίας για τα χημικά και κατά κύριο λόγο των πληροφοριών ασφαλείας. Ο κανονισμός προσβλέπει σε μια αειφόρο και ανταγωνιστική βιομηχανία χημικών στην Ε.Ε. που θα μπορεί να ανανεώνεται ευκολότερα και της οποίας τα προϊόντα θα είναι υψηλών προδιαγραφών. Αυτό θα αυξήσει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή, θα μειώσει τους κινδύνους της παθητικής έκθεσης στα χημικά και θα βελτιώσει την υγεία των εργαζομένων. Οι χρήστες θα απολαμβάνουν τα ίδια πλεονεκτήματα και θα γνωρίζουν περισσότερα για τα χημικά που χρησιμοποιούν.  Επιπλέον ο κανονισμός REACH  θα βοηθήσει στη συμμόρφωση με τη διεθνή υποχρέωση που συμφωνήθηκε στη Συνδιάσκεψη του Γιοχάνεσμπουργκ του 2002 για την Αειφόρο Ανάπτυξη, «να επιτευχθεί, μέχρι το 2020, ότι τα χημικά θα χρησιμοποιούνται και θα παράγονται με τρόπους που θα οδηγούν στην ελαχιστοποίηση σημαντικών εχθρικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον».

Η EVOCHEM Α.Ε. υλοποίησε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη συμμόρφωση με τούς κανονισμούς εφαρμογής του REACH, ο οποίος θα συμβάλλει σημαντικά στην ορθολογική αντιμετώπιση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από την λογική και την αλόγιστη χρήση των χημικών προϊόντων μέσω της καταγραφής του συνολικού κλάδου ως προς τους φορείς και τα υλικά που χρησιμοποιούνται και αποτελούν τη βάση για τον έλεγχο του συστήματος.

Βιομηχανικά Απόβλητα


Κατά την επεξεργασία πρώτων υλών για την παραγωγή τελικών προϊόντων, προκύπτουν διάφορα παραπροϊόντα, τα οποία στην αρχική τους μορφή δεν μπορούν να αξιοποιηθούν και είναι γνωστά με τον όρο βιομηχανικά απόβλητα. 

Τα  βιομηχανικά απόβλητα διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες:

  1. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται τα κενά συσκευασίας (άδεια βαρέλια, χαρτοκιβώτια, πλαστικά περιτυλίγματα κλπ), καθώς και τα στερεά υπολείμματα που προκύπτουν κατά την επεξεργασία των τελικών προϊόντων και αποτελούνται από τα ίδια συστατικά που αποτελούνται και τα τελικά προϊόντα.
  2. ΥΓΡΑ  ΑΠΟΒΛΗΤΑ: Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται στερεά υπολείμματα τα οποία είναι διαλυμένα σε ένα υγρό μέσο (νερό ή κάποιο οργανικό διαλύτη) 
  3. ΑΕΡΙΑ  ΑΠΟΒΛΗΤΑ: Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται στερεά πολύ μικρής κοκκομετρίας και χαμηλού βάρους, τα οποία μπορούν να μεταφερθούν μέσω του αέρα, αλλά και εκνεφώματα υγρών (οργανικών διαλυτών, οξέων και άλλων ουσιών) τα οποία παρουσιάζουν υψηλή τάση εξάτμισης.

Σήμερα, υπάρχουν πολλοί τρόποι, ώστε τα απόβλητα αυτά να επεξεργαστούν και να αποτελέσουν ξανά μέρος της αλυσίδας παραγωγής. Έτσι υπάρχουν πολλές εταιρείες ανακύκλωσης υλικών ενώ πολλές βιομηχανίες ανακυκλώνουν μόνες τους τα απόβλητα τους.

Εδώ και αρκετά χρόνια η EVOCHEM Α.Ε. ευαισθητοποιημένη στο θέμα αυτό, καταβάλει προσπάθεια ώστε όλα τα απόβλητα της παραγωγής της να ανακυκλώνονται από την ίδια ή να διατίθενται σε εταιρίες ανακύκλωσης.

Τα στερεά απορρίμματα συσκευασίας διαχωρίζονται ανάλογα το είδος τους σε μέταλλο, πλαστικο και  χαρτί και δίδονται προς ανακύκλωση.

Τα στερεά υπολείμματα συσκευασίας συλλέγονται, ελέγχονται και αξιοποιούνται αναλόγως.

Το ακάθαρτο νερό συλλέγεται σε δεξαμενές όπου μετά από διαδικασίες καθαρισμού, φιλτραρίσματος και απολύμανσης, επαναχρησιμοποιείται.

Οι ακάθαρτοι διαλύτες συλλέγονται σε δεξαμενή καθίζησης από όπου μετά από μικρό χρονικό διάστημα επαναχρησιμοποιούνται μέσω διαδικασίας φιλτραρίσματος σε κατάλληλες παραγωγικές διαδικασίες.

Επίσης η EVOCHEM Α.Ε. διαθέτει φίλτρα αποκονίωσης του αέρα, τα οποία συλλέγουν στερεά σωματίδια στον αέρα και φίλτρα ενεργού άνθρακα, τα οποία συλλέγουν πτητικές οργανικές ενώσεις από την ατμόσφαιρα. Η εταιρεία έχει συμβληθεί με ειδικά αδειοδοτημένη εταιρεία για την αποκομιδή και ανακύκλωση των φίλτρων ενεργού άνθρακα και τυχόν ελάχιστα απόβλητα τα οποία δεν κρίνονται επαναχρησιμοποιήσιμα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
210.5590155
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 - 16:00
NEWSLETTER
Εγγραφείτε στη λίστα μας